Jūjutsu Shoden Gyakudori

 Sote gote

Enma

Shichi ribiki

Yoko gatame

Moji rienma

Hiki otoshi

Hiji otoshi

Ude garami

Ushiro hiki otoshi

Kote hishigi

Jūjutsu Shoden Gyakunage

 Shio nage

Neji kaeshi

Hiji kase nage

Kubi guruma

Ganseki otoshi

Momiji gaeshi

Kote gaeshi

Uchikomi gaeshi

Juji nage

Koba gaeshi

Jūjutsu Chuden Gyakudori

 Uba guruma

Ryote dori

Morote dori

Maki komi

Maki dome

Ayazume

Kirite dori

Yama kage

Ushiro hiki chigai

Kaeri otoshi

Jūjutsu Chuden Gyakunage

Mizu guruma

Koshi guruma

Aiki nage

Sode otoshi

Koromo nage

Hiki mawashi

Kubushi kudaki

Karisute

Yama oroshi

Ushiro dori

Jūjutsu Okuden Gyakudori

 Hiki chigai

Ko kyu

Kote sabaki

Tatami ori

Samidare

Hiki komi

Jigoku zume

Matsukaze

Ushiro byobu

Ushiro zume

Jūjutsu Okuden Gyakunage

Katate nage

Ryote nage

Morote gaeshi

Hiji gaeshi

Taguri

Murasame

Tsuki mi

Gyaku zeoi

Kodaoshi

Tsuribune

Jūjutsu Futaijutsu 1-10

Nagewaza

 10 Seoi nage waza

10 Koshi nage waza

10 Kote gaeshi waza

10 Maki nage waza

10 Sutemi nage waza

10 Shio nage waza

Tehodoki – katate dori
Tehodoki – ryote dori
Tehodoki – morote dori
Kumihodoki – Kata dori
Taihodoki – Katamuna dori
Taihodoki – Ryumuna dori
Tsuki komi 
Uchi komi 
Tehodoki – Ushiro ryote dori
Taihodoki – Karami dori

Tanbōjutsu

 Katate dori

Ryote dori

Migi morote dori

Sode tori

Momiji jime dori

Te kubi ori

Kosa jime

Ukemi

Ushiro ryote dori

Kaeri otoshi